Odprt je javni poziv za projekt Podjetno v svet podjetništva za Trbovlje in Hrastnik

Regionalna razvojna agencija odpira javni poziv za Podjetno v svet podjetništva.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imajo stalno bivališče v občini Hrastnik ali občini Trbovlje,
b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje (najkasneje 3 dni pred dnevom oddaje vloge),
c) prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
d) prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 3. januarja 2018.

V primeru, da bo več prijavljenih kandidatov, kot je prostih mest v vsaki od občin, bo komisija za izbor kandidatov le-te prerazporedila med obema občinama.

Kandidati morajo poleg prijavnega obrazca vlogi priložiti tudi potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb na ZRSZ.

Rok za oddajo vlog je petek, 8.12.2017.

Več informacij najdete tu.