Partnerji

Zavod za mladino in šport Trbovlje

ZMŠT je javni zavod, ki je bil 17. 4. 2020 ustanovljen na podlagi odloka o ustanovitvi s strani občine Trbovlje. Z odlokom Občina Trbovlje ustanavlja in ureja delovanje javnega zavoda Zavoda za mladino in šport Trbovlje, ki je nastal s pripojitvijo javnega zavoda Mladinski center Trbovlje k javnemu zavodu Zavod za šport Trbovlje.
Namen zavoda je izvajanje in koordinacija različnih dejavnosti na področju mladine in športa.
Na področju mladinskega sektorja zavod zbira in posreduje informacije za mlade, koordinira in izvaja dejavnosti za mlade s poudarkom na stalnih prioritetah v okviru nacionalnega programa za mladino in evropskega sodelovanja na mladinskem področju, nudi servisno dejavnost (tehnična, organizacijska, strokovna in svetovalna pomoč) ter organizira in izvaja aktivnosti širšega pomena in pridobiva sredstva zanje.

Na področju športa je zavod zadolžen za upravljanje športnih objektov, pripravo objektov za vadbo in tekmovanja, vzdrževanje objektov in igrišč, organizacijo in sodelovanje pri izvajanju športno – rekreativnih dejavnosti za mladino, izvajanje letnega programa v zvezi s športom ter usklajevanje programa interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa.

Zavod za mladino in šport poleg svojih osnovnih dejavnosti, opravlja tudi  kavarniško in hotelsko dejavnost.

Katarina Kuhar, vodja projekta Most

v ZMŠT zaposlena od 2016. Ima izkušnje s koordiniranjem projektov v programu Erasmus+ (strateško partnerstvo, mobilnost mladih in mladinskih delavcev). Je mentorica evropskim prostovoljcem in lokalnim mladim pri načrtovanju in izvajanju projektov.

Irena Ivnik, strokovna sodelavka

Je začela svojo pot kot stalna prostovoljka v nekdanjem MCT. V letu 2018 je bila kot strokovna sodelavka zaposlena na projektu za spodbujanje zaposlovanja mladih Ključ, kjer je pridobila izkušnje z delom z mladimi brezposelnimi. Ima večletne izkušnje kot mladinska voditeljica. Bila je del različnih mladinskih projektov, kot so na primer mladinske izmenjave, poleg tega pa tudi osebna mentorica ESC prostovoljcev. Redno se izpopolnjuje kot mladinska delavka in se udeležuje različnih nacionalnih in mednarodnih seminarjev ter izobraževanj. Njeno največje bogastvo je empatija in osebni pristop do mladih.

Mladinski Center Šentjur

Mladinski center Šentjur je organizacijska enota Razvojne agencije Kozjansko. Namen programa Mladinskega centra Šentjur je omogočiti podporno okolje mladim, njihovim aktivnostim ter razvoju mladinskega dela in politike. Spodbuditi želi sodelovanje in aktivno udeležbo mladih v vseh sferah lokalnega življenja ter povezati akterje na področju mladinskega dela in mladinske politike. Mladim želi omogočiti razvoj njihovih potencialov in sposobnosti ter jim nuditi oporo pri realizaciji njihovih idej in projektov.

Lara Žmaher, vodja MC Šentjur

Je vodja MC Šentjur z 19 leti izkušenj pri delu z mladimi na področju njihove osebnostne in karierne rasti in aktivnega vključevanja v lokalno okolje. Je NLP praktik, mojster in coach, ki ima dolgoletne izkušnje priprave delavnic in usposabljanj za različne ciljne skupine mladih. Zadnja štiri leta dela tudi z brezposelnimi mladimi. V projektu most sodeluje kot predavateljica.

Doroteja Vehovar, projektna sodelavka MC Šentjur

Pri Mladinskem centru Šentjur je zaposlena od septembra 2020. S centrom je začela sodelovati ravno s projektom Most. Izkušnje z mladimi si je pridobila že z delom v plesni šoli, kjer je učila mlade različnih generacij. Rada se vključuje v različne projekte, tabore, letovanja, izmenjave ipd. Mlade in sovrstnike spodbuja, da razvijajo svoje ideje in sposobnosti ter jih spodbuja pri razvoju kariere.