Partnerji

Mladinski center Trbovlje

Mladinski center Trbovlje je javni zavod, ki ga je leta 2001 ustanovila Občina Trbovlje, za opravljanje mladinskega dela oz. dela z mladimi na območju Občine Trbovlje.

Mladinski center Trbovlje v okviru osnovne dejavnosti opravlja zlasti naslednje dejavnosti: zbira in posreduje informacije za mlade; koordinira in izvaja dejavnosti za mlade s poudarkom na stalnih prioritetah v okviru nacionalnega programa za mladino in evropskega sodelovanja na mladinskem področju; nudi servisno dejavnost (tehnična, organizacijska, strokovna in svetovalna pomoč) mladinskim organizacijam, mladinskim neformalnim skupinam in mladim posameznikom; organizira in izvaja aktivnosti širšega pomena in pridobiva sredstva zanje.
Mladinski center Trbovlje bo leta 2020 razvojni izobraževalni center regionalne skupnosti, ki ustvarja pogoje za boljše standarde mladih in napredek celotne lokalne skupnosti, ter spodbuja mlade k splošni družbeni odgovornosti.

Mladinski center Zagorje ob Savi

Mladinski center Zagorje ob Savi je javni zavod, ustanovljen za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino. Ustanovitelj je Občina Zagorje ob Savi, soustanovitelj pa Mladinski svet Zagorje ob Savi.

Področja delovanja Mladinskega centra Zagorje ob Savi so neformalno izobraževanje; prostovoljstvo; kultura in umetnost; informiranje in svetovanje; mednarodne izmenjave; mobilnost mladih; raziskovalno delo mladih; participacija in aktivno državljanstvo.

Center mladim omogoča organizacijsko, prostorsko, tehnično in  svetovalno pomoč pri izvedbi njihovih projektov ter pomoč pri  vključevanju v domače in mednarodne projekte. Predvsem pa je svobodomiseln in do drugačnosti toleranten prostor, odprt vsem, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas ter v dobri družbi in na zabaven način pridobiti nova znanja, izkušnje in veščine.

Mladinski center Šentjur

Mladinski center Šentjur nudi podporno okolje mladim in mladinskim društvom pri realizaciji njihovih idej in projektov ter spodbuja sodelovanje in aktivno udeležbo mladih v različnih sferah lokalnega življenja.

Status mladinskega centra, potrjenega s strani Urada RS za mladino, so dobili junija 2009.

Društva vključena v izvajanje programa mladinskega centra so: Študentski klub mladih Šentjur, Mladinsko društvo Ponikva, Športno in mladinsko društvo Blagovna, Planinsko društvo Slivnica pri Celju, Športno društvo Villa Chalop, Športno društvo Grobelno, Klub mladih Planina – KLUMP, Klub mladih Dobje – ŠPUKN, Kulturno društvo Dolga Gora.

ŠMOCL

Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se formalno povezale z namenom izvajanja različnih dejavnosti za študente, mlade in otroke na območju občine Laško.

Smisel izvajanja dejavnosti društva je predvsem v pripravljanju, izobraževanju, vzpodbujanju in dajanju različnih oblik pomoči študentom, mladim in otrokom z namenom pomoči na življenjski in poklicni poti.

V Društvu ŠMOCL stremimo k temu, da mladim omogočimo bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kreativnosti ter razvojem njihovih potencialov in sposobnosti pri realizaciji njihovih idej in projektov. Glavni namen društva je kvalitetno zapolniti prosti čas mladostnikov, jim pomagati do izobrazbe in poklica s pomočjo neformalnega izobraževanja, prostovoljnega dela ali preko motivacijskih delavnic. Mladi z aktivnim sodelovanjem v društvu tudi soodločajo o programu društva, s čimer pridobivajo različne organizacijske izkušnje in se učijo prevzemanja odgovornosti. Ta znanja jim omogočajo lažjo vključitev na trg dela in morebitno zaposlitev. Neformalno izobraževanje mladih poteka v sklopu izvedbe raznoraznih projektov, od organizacije koncertov in drugih kulturnih dogodkov do pridobivanja prvih znanj s področja multimedijev (snemanje in produkcija). Slednja se pridobivajo v sklopu spletne televizije MMC TV Laško, kjer lahko mladi s praktičnimi izkušnjami pridobivajo nova znanja in kompetence s področja avdio-vizualnih vsebin ter tako spoznavajo različne tehnike video in avdio produkcije.

Hkrati v društvu mladim glasbenim skupinam in ustvarjalcem že več let omogočamo tehnično izvedbo in redno vadbo v prostorih ŠMOCL-a, v tem sklopu pa delujemo tudi s projektom koprodukcije snemanja zgoščenk lokalnim glasbenim skupinam.

Aktivno se že več let povezujemo z lokalnimi društvi, predvsem v smislu nudenja tehnične podpore pri izvajanju njihovih aktivnosti. Pri tem spodbujamo naše mlajše prostovoljce, da pomagajo izkušenejšim, s čimer pridobivajo nova znanja in poznanstva.

Regionalna razvojna agencija Zasavje

Javni zavod Regionalna razvojna agencija Zasavje predstavlja stičišče različnih projektnih idej, programov, pobud.

RRA Zasavje načrtuje, izvaja in koordinira projekte s področja regionalnega razvoja. Ustanovljena je bila s strani vseh treh zasavskih občin- občine Zagorje ob Savi, občine Trbovlje in občine Hrastnik.

RRA Zasavje izvaja pristojnosti, ki jih Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja opredeljuje kot splošne razvojne naloge na regionalni ravni in državne razvojne naloge, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu.

Njena dejavnost je tako usmerjena predvsem v usklajevanje interesov razvojnih partnerjev, v informiranje o instrumentih regionalnega razvoja in v vodenje regionalnih razvojnih projektov.

Katapult

Katapult je podjetniški pospeševalnik, ustanovljen z namenom odpiranja novih delovnih mest v Zasavju. Tehnološkim podjetjem s fizičnimi produkti pomagajo pri postavitvi proizvodnje, testiranju izdelkov, računovodstvu in administraciji, cenejši nabavi materiala, …